اعضای حقوقی انجمن

اعضای حقوقی انجمن به شرح زیر است:

ردیفنام شرکتمدیر عامل
1انرژی‌سازان توان افزا (دانش بنیان)مجید زندی
2تامین انرژی برق ایرانیان تابانعلی مجدآرا
3توسعه صنایع نفت و انرژی قشممنصور ریاحی زینانی
4بهسازان انرژی یزدمحسن مزیدی
5آرکا انرژی سورین کاویانامید ایزدپناهی
6سبز انرژی کاسپین محمدرضا مومنان
7مرزگستران فناوریمحسن زندی