راهنمای عضویت در انجمن

 انواع عضویت حقیقی

عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی انرژی تجدیدپذیر، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی نانو، شیمی، بیوتکنولوژی گیاهی، مدیریت و یا رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته  انجمن درآیند.

 عضویت وابسته
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های ذکرشده در قسمت عضویت پیوسته باشند و نیز اشخاصی که دارای درجه کارشناسی بوده و به مدت 3 سال به‌نحوی در یکی از رشته‌های مذکور شاغل هستند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته  انجمن درآیند.

 عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های  انرژی‌های تجدیدپذیر، مهندسی مکانیک و مهندسی برق به تحصیل اشتغال دارند.

عضویت افتخاری
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیش‌برد اهداف انجمن کمک‌ها و اقدام‌های موثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.


عضویت حقوقی در انجمن

کلیه سازمان‌ها و اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با انجمن فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند. 

اعضای حقوقی انجمن به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.