برگزاری دومين جلسه هیات مدیره انجمن

دومين جلسه هيات مديره انجمن علمي فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير ايران مطابق با مصوبه اولين جلسه آن مبني‌بر برگزاري جلسه‌هاي ماهانه انجمن در اولين يكشنبه‌ هر ماه و با اطلاع‌رساني قبلي به اعضاي محترم هيات مديره در مورخ 6 تيرماه 1400  از ساعت 19 الي 20 به‌طور مجازي و در پلتفرم اسكايپ برگزار شد.

اين جلسه با حضور 4 نفر از اعضاي هيات مديره و نـظارت بازرس انجمن به‌طور رسمي برگزار گرديد.

پس از قرائت دستور جلسه و بحث و تبادل‌نظر درباره هريك از محورهاي آن، موارد زير به تصويب اعضاي محترم هيات مديره حاضر در جلسه رسيد.

  1. اعضاي پيشنهادي كارگروه‌ها و كميته‌هاي تخصصي انجمن به تصويب رسيد و مقرر شد ضمن هماهنگي دبيرخانه انجمن با ايشان احكام مربوطه نيز صادر گردد.
  • در زمينه  برگزاري كنفرانس سالانه انجمن مقررشد جهت همكاري مشترك با برخي از كنفرانس‌هاي معتبر داخلي و خارجي مذاكره‌هاي اوليه توسط اعضاي هيات مديره انجمن به‌عمل آيد.
  • مصوب شد انجمن از دومين كنفرانس علمي پژوهش‌هاي كاربردي در مهندسي برق و ديگر كنفرانس‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن به‌طور معنوي حمايت نمايد.
  • مقرر گرديد اعضاي محترم هيات مديره انجمن راهكارها و مدل‌هاي انتشار ژورنال علمي را بررسي نموده و پيشنهادي خود را در جلسه آتي هيات مديره مطرح نمايند.

جلسه سوم هيات مديره، در اولين يكشنبه مردادماه 1400 مورخ  03/05/1400 از ساعت 19 برگزار خواهد شد.