برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن

براساس هماهنگی قبلی، اولین جلسه هیات مدیره منتخب انجمن علمی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 ساعت 18:00 به‌طور برخط (مجازی) در بستر نرم‌افزاری اسکایپ تشکیل شد و در مورد تفکیک وظایف رای‌گیری به‌عمل آمد که در نتیجه:

  1. آقای دکتر مجید زندی به‌عنوان رییس هیات مدیره
  2. آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی به‌عنوان نایب رییس
  3. آقای مهندس محسن زندی به‌عنوان خزانه‌دار
  4. آقای دکتر محسن صنیعی به‌عنوان دبیر

انتخاب شدند. در پایان انتخاب‌شوندگان با امضای این برگ قبول مسئولیت نمودند و هیات مدیره به آقای محسن زندی وکالت تام داد تا کلیه امور ثبتی هیات مدیره را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا کند. ضمنا، براساس بند 5-12 اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور با امضای آقای دکتر مجید زندی (رییس هیات مدیره) و آقای مهندس محسن زندی (خزانه‌دار) همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای آقای دکتر مجید زندی (رییس هیات مدیره) یا آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی (نایب رییس) معتبر خواهد بود.