بازرس انجمن

بازرس اصلی: آقای مهندس یزدان الواری

بازرس علی‌البدل: آقای مهندس پارسا حیدری

وظایف بازرس

     ماده 14: مجمع عمومي عادي 1 نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت 3 سال انتخاب مي‌نمايد.

     تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

     ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

            1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

            2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

            3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

    تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

بازرس انجمن

جهت کاندیداتوری در اولین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فناوری‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران کلیک نمایید.