اهداف و چشم‌اندازها

به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی دانش انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و هم‌چنین توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن علمی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر ایران (IRETSA) تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1399 فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. 

کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی گوناگون با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در جهت دستیابی‌به اهداف یادشده، عمل خواهند نمود.