تهران ، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی 02173932712 info@iretsa.ir

انجمن علمی فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

توسعه فناوری‌های راهبردی

ارکان انجمن

هیات موسس هیات مدیره بازرس کمیته‌ها

ادامه مطلب

کمیته‌های انجمن

فناوری و صنعت راهبردی علمی آموزش پذیرش و روابط عمومی انتشارات

ادامه مطلب

درباره انجمن

اهداف و چشم‌اندازها پیام هیات موسس پیام رییس انجمن

ادامه مطلب

عضویت در انجمن